Kontakt

465 519 844

Často kladené dotazy

Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH ( 15% )

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a dále Výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Městská společnost TEPVOS, spol. s r. o. se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto cenovým výměrem řídit, tzn. že si může započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. Tvorba cen v oboru vodovodů a kanalizací je pod stálou kontrolou Ministerstva financí.

 Cena vody byla dodavatelem zveřejněna ve veřejných sdělovacích prostředcích. Dodavatel je povinen předložit odběrateli na jeho žádost výpočet vodného a stočného.

Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za vyúčtované období při následujícím fakturačním odečtu.

Bazén lze napouštět vodou z autocisterny, což je rychlejší způsob, nebo vodovodní přípojkou.

Pokud se rozhodnete naplnit bazén z vodovodní sítě, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo špičku. Napouštěním bazénu z vodovodní sítě může dojít k uvolnění sedimentů, a to z důvodu vysoké rychlosti proudění vody v potrubí. Ve vodovodní síti pak může dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů, a tím i k zakalení vody či poklesu tlaku v síti. Pokles tlaku ve vodovodním řadu se může projevit i u jiných odběratelů. Tento mimořádný odběr vody, i když je evidován přes vodoměr, nelze považovat za běžný odběr a proto je nutno chovat se dle výše uvedených doporučení.

Pokud dojde ke vzniku škody s podezřením na souvislost s činností společnosti TEPVOS, spol. s r.o., je třeba nás neprodleně kontaktovat. Prosím zavolejte na mobil. tel. 777673350 nebo pošlete mail na cov@tepvos.cz, případně tepvos@tepvos.cz. Nárok na náhradu škody je nezbytné vždy uplatnit písemně a to i v případech předchozího oznámení výše uvedenými způsoby. V písemném uplatnění nároku uveďte zejména: dobu a místo, kde vznikla škodní událost, stručnou informaci o způsobené škodě, adresu poškozeného a číslo telefonu, příp. mailovou adresu, bankovní spojení a číslo účtu, na který má být uznaná náhrada škody poukázána, v případě, že poškozeným je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, uveďte IČ.

Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z vodárny dezinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. Někdy může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se pitná voda dochlorovává. Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru v pitné vodě stanovila s vysokou rezervou Světová zdravotnická organizace (maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého). Používáme pro desinfekci plynný chlór a chlornany a uvedené limity jsou dodržovány. Pitná voda je chlorována proto, aby byla zachována její zdravotní nezávadnost v celé rozvodné síti.

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem, tak se stanovuje vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob a vybavenosti domácnosti.

Toto upravuje zák. 274/2001 Sb. v ust. § 17.

odst. 3) „Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů.*) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.“

odst. 4)“ Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že

a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem*), vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle odstavce 6, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak,

b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,*) hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,

c) pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu*), považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a),

d) vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.“

*) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS.

Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Zvyšování ceny vody je nutné vidět ve dvou rovinách.

Na jedné straně se jedná o neustálý růst cen nákladových položek – neustále rostou ceny chemikálií, pohonných hmot, včetně nákupu surové vody, úplat za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury.

Druhý pohled je vliv poklesu spotřeby vody, kdy fixní náklady zůstávají. Fixní náklady tvoří na celkových nákladech vodárenských společností významný podíl, který nelze ani při poklesu výroby a spotřeby vody výrazně snížit.

Od roku 1953 do roku 1990 jsme jednotně platili za 1 m³ dodané pitné vody 60 haléřů a za 1 m³ odvedené odpadní vody 20 haléřů. Je zřejmé, že tyto ceny zdaleka nepokrývaly náklady na výrobu a distribuci pitné vody ke spotřebiteli, stejně jako náklady na odvedení odpadních vod a jejich případné vyčištění. Rozdíly mezi skutečnými náklady a úplatami za vodné a stočné byly hrazeny ze státního rozpočtu, respektive i z našich daní, což představovalo vysoké plošné dotace. V roce 1990 započala náprava cen s cílem postupného dosažení reálných cen a odstraňování plošných dotací. S ohledem na sociální únosnost byly ještě 3 roky poskytovány postupně se zmenšující dotace na provoz vodovodů a kanalizací, ale od roku 1994 již stát provozní náklady nedotuje.

Obecně se tímto pojmem rozumí suma vápníku a hořčíku a vyjadřuje se v mmol/l (milimol na litr). Tvrdost vody se popisuje dle stupnice, např.: velmi měkká – měkká – středně tvrdá – tvrdá – velmi tvrdá.

Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak, pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním, se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Tvrdá voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho spotřebu. Specifickým problémem se stává tvrdost u teplé vody. Když voda obsahuje hydrogenuhličitany, dojde při zahřívání k odstranění CO2, který se vysráží ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů.

Tvrdost vody v Ústí nad Orlicí je cca 16 st. dH = 27,2 st. F = 2,88 mmol/l

V závislosti na místě v síti má voda slabší či silnější aroma chlóru. Odstranit jej můžete takto:

– před konzumací nechte vodu několik minut „odstát“ – před konzumací přidejte do vody pár kostek ledu nebo několik kapek citrónu – uchovávejte vodu v chladničce v uzavřených skleněných láhvích (po dobu max. 24 h) – vodu můžete také před konzumací krátce převařit

Většina úniků vody je viditelných. Nejlepším prostředkem k ověření těsnosti Vašich vnitřních rozvodů je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno ihned po probuzení (aniž byste spotřebovali kapku vody) provést druhý odečet. Pokud se stav vodoměru změní, na Vašem zařízení skutečně dochází k úniku vody. Doporučujeme raději zavolat instalatéra, protože …

  • Kapající kohoutek může způsobit nárůst Vaší roční spotřeby vody minimálně o 20 m³ !
  • Protékající nádrž na vodu u WC představuje nárůst Vaší spotřeby vody minimálně o 250 m³ za rok!

Citlivost bytových vodoměrů není menší než dvacet až třicet litrů za hodinu; nedokáží tedy reagovat na nejmenší úniky vody. Domovní vodoměr (fakturační měřidlo pro celý objekt, příp. areál) však při výskytu více skrytých úniků již reagovat dokáže. Toto spolu s povolenou odchylkou přesnosti vodoměru může způsobit rozdíl mezi součtem měření bytových vodoměrů a vodoměru domovního.

Upozornění:

Nezanedbávejte poruchy na Vašich vnitřních rozvodech, i když jsou malé. Vyhledávejte je a ušetříte. Všechny vodoměry mají povolenou odchylku měření a není možné zajistit absolutní shodu měření bytových a domovního vodoměr

Do kategorie podružných vodoměrů, zahrnujeme také bytový vodoměr. Je to měřidlo poměrové a slouží pouze majiteli nemovitosti nebo správci pro přesnější rozvržení spotřeby mezi jednotlivé nájemce nemovitosti, popř. majitele jednotlivých bytů. Naše společnost bytové vodoměry neeviduje, nezúčtovává a rovněž neprovádí přepis při změně vlastníka bytu.

Víte-li, že budete delší dobu mimo svůj domov:

v jarním, letním a podzimním období – nezapomeňte uzavřít hlavní domovní uzavírací ventil za vodoměrem, protože riziko poruchy a tím i úniku vody je všudypřítomné (díky přetlaku v síti, atd. …)

v zimním období – není-li Váš dům (garáž, chata, sklep, apod.) dostatečně tepelně izolován, uzavřete hlavní domovní uzavírací ventil za vodoměrem a nezapomeňte vypustit vodu z vašeho vnitřního rozvodu. Pokud totiž voda v potrubí zamrzne, zvětší svůj objem a může způsobit roztržení potrubí. Toto opatření rovněž platí pro vaše sanitární zařízení na vodu.

Únik pitné vody je ztrátou cenné suroviny, kdy vzniká přímá škoda naší společnosti nebo Vám, našim zákazníkům. Může však dojít i k nepřímým škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a veškerá podezření neprodleně řešit prostřednictvím našeho dispečinku tel.: 777673350

K závadě a tím i k úniku vody může docházet:

na vodovodním řadu, vodovodní přípojce a dalších technických zařízeních před vodoměrem.

Jedná se většinou o havárie na sítích pro rozvod pitné vody. Nemusí se vždy jednat o prudké vyvěrání tlakové vody. Únik může být i malý a může se projevovat například zaplavením vodoměrné šachty nebo jiných podzemních prostor. Tento typ úniku způsobuje škodu naší společnosti a proto budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte.

na vnitřních instalacích vody za vodoměrem.

Tento únik vody způsobuje škodu Vám – zákazníkům – a proto je třeba abyste věnovali pozornost veškerým „náhle“ mokrým místům. Častým zdrojem úniků jsou též nevhodné, zastaralé či poškozené uzavírací ventily na vnitřních rozvodech (např. plovákové ventily WC, nebo topných systémů). Proto doporučujeme při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům (za vodoměrem).

Velké riziko úniku je také u starších vnitřních rozvodů uložených v zemi (areály, zahradní rozvody apod.).

Zde se jedná o případ prokazatelného rozdílu mezi objemem vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a objemem vody odpadní, vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Zákon č. 274/2001 Sb. v ust. § 19, ods. 7 stanoví

„Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.“

Splňuje-li odběratel uvedené výše uvedené podmínky , může písemně požádat o odpočet stočného. Formulář ke stažení ZDE.

Pokud je potrubí z oceli nebo litiny, což jsou běžné materiály pro distribuční síť, dochází k přirozenému stárnutí těchto materiálu, které se projevuje oxidací železa, tzv. reznutím. Produkty tohoto procesu se uvolňují do protékající pitné vody a následně se usazují v méně exponovaných místech potrubí. V případě zvýšeného odběru, kdy se rychlost dopravované vody zvyšuje, dochází k unášení částeček zoxidovaného železa až ke spotřebiteli, který může pozorovat toto charakteristické červeno-hnědé zabarvení vody.

Stáří velké části vodovodních řadů dosahuje mnoha desítek let. Za těch několik lidských generací se v potrubí nashromáždily různé sedimenty a inkrusty Při vypouštění a napouštění starých potrubí (např. z důvodu opravy poruchy) se inkrusty a sedimenty mohou uvolňovat do pitné vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody nebo při manipulaci s uzávěry.

Tento jev se musí objevovat pouze zřídka a nesmí trvat dlouho. Pokud by trval, nebo se pravidelně opakoval, kontaktujte nás.

Na tomto jevu není nic znepokojujícího. Příčinou zabarvení vody doběla je vzduch, rozpuštěný nebo rozptýlený ve vodě v podobě mikroskopických bublinek, který se za atmosférického tlaku v otevřené sklenici začne pomalu uvolňovat.

Nejčastější příčina tohoto jevu souvisí s tím, že některé vodovodní kohoutky jsou vybaveny tzv. perlátory. Potom dochází k tomu, že voda tekoucí z kohoutku je promíchaná se vzduchem, a to v proporcích, které závisí na stavu perlátoru (je-li pravidelně čištěn) a na průtoku odebírané vody.

Je zároveň možné, že se Vám občas stane, že se objeví bílé zabarvení vody poté, co byla na síti provedena oprava a síť je znovu uvedena do provozu (je možné, že se do potrubí dostal vzduch). Tento jev trvá pouze několik hodin. Pokud by přetrvával déle, nebo by se objevoval pravidelně, informujte nás.

Co můžete udělat, aby natočená voda byla opět průzračná? Stačí ji nechat v otevřené nádobě několik minut odstát. Současně dbejte na pravidelné čistění perlátoru. Pokud má totiž zanesený filtr, je efekt bílé vody výraznější.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.