Kontakt

465 519 844

Kanalizace Černovír

Společnost TEPVOS jako investor zahájila v březnu 2022 projektovou přípravu investiční akce pod názvem:

„Výstavba splašková kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“

(lokalita Černovír u Ústí nad Orlicí, lokalita Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a lokality Na Tiché Orlici – „Hutvald“)

Prosinec 2022 – Městská společnost TEPVOS podala žádost o dotaci OPŽP. Čekáme na schválení, abychom mohli provádět další kroky, které jsou závislé na přidělení dotace.

Předmětem realizace akce je vybudování splaškové kanalizace v místní části Černovír a lokalitách Oldřichovice a Na Tiché Orlici tak, aby likvidace splaškových vod probíhala v souladu s příslušnou legislativou. V této souvislosti připomínáme, že legální způsoby jsou pouze veřejná kanalizace zakončená čističkou odpadních vod, vlastní čistička povolená a provozovaná podle předpisů pro toto zařízení (pravidelný odběr vzorků apod.) nebo bezodtoková, pravidelně vyvážená jímka. Legální způsob není odvádění do vodního toku, a to ani přes septik s přepadem.

Investor a budoucí provozovatel akce: TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha

Stavební povolení bylo vydáno: Vodoprávním úřadem MěÚ v Ústí nad Orlicí dne 18.1.2022 pod č.j. MUUO/2847/2021/ŽP/Ku/11 společným povolením k umístění a provedení stavby

Geodetické podklady: GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel akce: MOBIKO Plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládané termíny realizace: zahájení stavebních prací od 1. 4. 2023 /dokončení stavebních a montážních prací do 31. 10. 2024

Financování akce: dotace z OPŽP se spolufinancováním z vlastních prostředků investora. Schválení podpory je nezbytnou podmínkou pro realizaci akce.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.