Kontakt

465 519 844

Kanalizace Černovír

Společnost TEPVOS jako investor zahájila v březnu 2022 projektovou přípravu investiční akce pod názvem:

„Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír“

                 (lokalita Černovír u Ústí nad Orlicí, lokalita Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a lokality Na Tiché Orlici – „Hutvald“)

Předmětem realizace akce je vybudování splaškové kanalizace v místní části Černovír a lokalitách Oldřichovice a Na Tiché Orlici tak, aby likvidace splaškových vod probíhala v souladu s příslušnou legislativou. V této souvislosti připomínáme, že legální způsoby jsou pouze veřejná kanalizace zakončená čističkou odpadních vod, vlastní čistička povolená a provozovaná podle předpisů pro toto zařízení (pravidelný odběr vzorků apod.) nebo bezodtoková, pravidelně vyvážená jímka. Legální způsob není odvádění do vodního toku, a to ani přes septik s přepadem.

Investor a provozovatel akce: TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha

Stavební povolení bylo vydáno: Vodoprávním úřadem MěÚ v Ústí nad Orlicí dne 18.1.2022 pod č.j. MUUO/2847/2021/ŽP/Ku/11 společným povolením k umístění a provedení stavby

Geodetické podklady: GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel akce: MOBIKO Plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládané termíny realizace: zahájení stavebních prací od 1. 4. 2023 /dokončení stavebních a montážních prací do 31. 10. 2024

Celkové způsobilé výdaje: 91 454 328,91 Kč

Maximální výše dotace: 64 018 030, 24 Kč Kč

Často kladené dotazy

 • V místní části Černovír ani na Hutvaldu není žádná kanalizace.
 • V souladu s územním plánem Města Ústí nad Orlicí a generelem odvodnění byla připravena tato stavba na odvádění splaškových vod.
 • Po realizaci splaškové kanalizace budou splaškové vody odvedeny do modernizované čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí a budou likvidovány v souladu s příslušnou legislativou.
 • Uvedená akce přispěje ke zlepšení životního prostředí, stavu v místní vodoteči a Tiché Orlici.
 • Financování projektové přípravy akce bylo zajištěno ze SFŽP rozhodnutím č. 1200300178 z 29.3.2021 formou dotace ve výši 90 % ze základu v částce 2 263 500,- Kč s termínem dokončení do 31.1.2022, resp. do 30.6.2022.
 • Financování realizace je zajištěno:
  • Ve výši 70 % od MŽP Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 22_021/ 0000431 z Operačního programu Životního prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír“, registrační číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000431 které nabylo účinnosti dnem 18. 4. 2023. Max. výše dotace EU ze způsobilých výdajů je 64 018 030,- Kč
  • Ve výši 30% spolufinancování z vlastních zdrojů společnosti TEPVOS.
 • Provozovatelem akce TEPVOS, spol. s r.o. který bude zajišťovat provoz a údržbu.
 • Stavba je členěna na 10 stavebních objektů a 6 provozních souborů.
 • Postaveno má být celkem 7.276 m kanalizačního potrubí z toho 4.110,7 m gravitačních řadů a 2.352,2 m výtlaků a tlakových řadů.
 • Odbočení pro napojení 157 nemovitostí v celkové délce 813 m s předpokládaným počtem napojených 543 obyvatel.
 • Součástí akce je vybudování 5 čerpacích stanic na odpadní vody, 2 ČS v Černovíru a 3 ČS Na Tiché Orlici. ČS budou suché jímky se separačními čerpadly. ČS 1 Černovír na levém břehu Tiché Orlice má průměr 2,5 m, ČS 2 Černovír na pravém břehu Tiché Orlice má průměr 1,6 m, Na Hutvaldu ČS 3 na pravém břehu a ČS 4 na levém břehu Tiché Orlice a ČS 5 mají průměr 2,1 m.
 • Napojovací místa el. energie jsou ČEZem již vybudována a připravena k napojení.
 • Provoz bude řízen automaticky z centrálního dispečinku na ČOV Ústí nad Orlicí pomocí radiového spojení.
 • Při vlastní realizaci bude v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí celkem dotčeno 57 pozemků a v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí – lokality Na Tiché Orlici – Hutvaldu 29 pozemků.
 • Předání staveniště zhotoviteli bylo provedeno dne 31.3.2023.
 • Podle uzavřené smlouvy o dílo je termín dokončení stavebních prací do 30.10.2024.
 • Pak bude několik měsíců probíhat zkušební provoz, provozní řád, závěrečné vyhodnocení a kolaudace.
 • První výkopy se budou provádět po povolení odborem dopravy a silničního hospodářství a odsouhlasení uzavírek Policií -DI, asi koncem května 2023, kdy se začne na výtlaku V1 z ČS 1  Černovír přes Hutvald Letohradskou ulicí do křižovatky s ul. Boženy Němcové, kde bude výtlak vyúsťovat do stávající kanalizační šachty .
 • Orientačně podle harmonogramu budou v roce 2023 realizovány stoky v souběhu s výtlakem V1 v Černovíru a Na Tiché Orlicí – celkem napojení asi 49 nemovitostí a v roce 2024 zbylá větší část Černovíru asi 108 nemovitostí.
 • 2023 – Černovír – souběh s výtlakem V1 z ČS 1 (od hájenky čp. 101 ke kontejerům a cyklostezkou směrem na Hutvald) – na stoce A čp. 5 a čp. 101 na stoce A1 čp. čp. 91, 97, 73, 99, 95, 94, 100, 93 a A111 ke školce čp. 56, 99 a 98 v druhé polovině roku 2023
 • 2023 – Černovír – stoka B – od ČS 2 na pravém břehu řeky také ve druhé polovině 2023, jedná se o čp. 64, ev.836, čp. 66, čp. 65 a čp. 69
 • 2023 – Na Tiché Orlicí se realizace předpokládá v roce 2023, stoky od června 2023 do října 2023 a odbočení pro kanalizační přípojky od srpna 2023 do října 2023
 • 2024 – Černovír – napojení 108 nemovitostí na stokách A od cyklostezky nahoru
 • Dokončení stavebních prací je plánován na podzim 2024. Do konce roku 2024 by měly být dokončeny nové povrchy.
 • Podrobnější termíny je možné zjistit na tepvos.cz/kanalizace-cernovir/ harmonogram a realizace stok, odbočení Černovír a harmonogram s realizací stok a odbočení Na Tiché Orlici.
 • Zákon č. 254/2001 S. v platném znění – vodní zákon
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
 • §3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

 • Pokud povolené odkanalizování pomocí domovní ČOV vyhovuje stanoveným limitům a vlastníci k tomu mají doklady a platné povolení vodoprávního úřadu a v současné době neuvažují o přepojení na splaškovou kanalizaci, tak jim bude provedeno odbočení pro možnost budoucího napojení v místech, kde jim určí projektant, případně toto místo určí sami.
 • Nesmí se provozovat k čištění splaškových vod – musí být vyřazeno z provozu.
 • Při výstavbě nové kanalizační přípojky je nutné vyřadit stávající septik z funkce nebo jej zcela zrušit. To se týká také jímky s přepadem do trativodu a na vyvážení, musí se vyřadit z funkce čištění odpadních vod.
 • Splaškové vody musí být kanalizační přípojkou vedeny přímo z nemovitosti do nově budované splaškové kanalizace bez jakéhokoliv čištění. Na přípojce u hranic pozemků před napojením na stoku musí být kontrolní šachta minimálně o průměru 40 cm.
 • Zrušený septik případně jímku si můžete ponechat pro jiné využití např. pro zachycování dešťových vod.
 • Likvidace stávajícího septiku (jímky na vyvážení -žumpy)

Stávající septik lze vyřadit z funkce tak, že bude propojen přítok a odtok uvnitř stávající nádrže septiku. Je nutné zajistit plynulý odtok čerstvých splaškových vod v těsném potrubí od připojovaného objektu do stoky veřejné kanalizace přes revizní šachtu na trase přípojky u hranice pozemku.

Je nutné vyčerpat akumulované kaly a splaškové vody z nádrže septiku do fekálního vozu a zajistit jejich likvidaci odpovídajícím způsobem na čistírně odpadních vod. Následně je nutné septik vyčistit – vystříkat stěny nádrže tlakovou vodou (odvoz po vyčerpání na ČOV) a následně stěny nádrže septiku desinfikovat (např. posypem chlorového vápna). Takto vyčištěný stavební objekt původního septiku je možno stavebně upravit dle potřeb nově budované kanalizační přípojky. Předpokládáme zasypání původní nádrže septiku vhodnou zeminou s postupným hutněním po vrstvách tak, aby byl vytvořen podklad pro případné propojovací potrubí. Horní část původního septiku je možno ubourat a plochu upravit ohumusováním se zatravněním nebo dlažbou dle celkové dispozice na pozemku.

 • Konkrétní řešení navrhne projektant kanalizační přípojky.
 • Nesmí.
 • Dešťová voda musí být oddělena od splaškové a řešení bude v projektové dokumentaci, která bude předložena k odsouhlasení provozovateli kanalizace a následně stavebnímu úřadu.
 • O dešťovou vodu se musí postarat vlastník nemovitosti. Prioritně je žádoucí její zachycování k dalšímu využití např. ve zrušených septicích nebo jímkách, její zasakování.
 • Kanalizační přípojka musí být navržena a provedena tak, aby negativně neovlivnila životní prostředí, aby byla zabezpečena její dostatečná kapacita pro odvodnění nemovitosti a zabezpečena nepřetržitost odvádění odpadních vod.
 • Kanalizační přípojka musí být provedena jako vodotěsná konstrukce, musí být chráněna proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy.
 • Veřejná kanalizace v této lokalitě je řešena jako oddílný kanalizační systém pro odvádění jen splaškových vod bez předčištění napojených přes kontrolní revizní šachtu přímo do veřejné stoky.
 • Jak název napovídá, gravitační přípojkou splašky putují do stoky samospádem a u tlakových jsou čerpány čerpadlem umístěném v čerpací jímce u nemovitosti.
 • Výtlakem jsou splašky čerpány z čerpacích stanic odpadních vod, které jsou součástí akce, umístěných na nejníže položených místech, do kterých jsou splašky svedeny gravitačně z celé lokality a tyto jsou přečerpávány do výše položených stok.
 • Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Je součástí nemovitostí, a proto spadá pod obecný stavební úřad. Ten na základě předložené projektové dokumentace vydá územní souhlas.
 • V rámci dotazníkové akce v roce 2022 projevilo zájem asi 100 vlastníků nemovitostí o zajištění společného projektanta. Tomu byli tito zájemci předáni a ten podle harmonogramu v předstihu tyto přípojky projektuje a zajišťuje za poplatek i územní souhlas stavebního úřadu. Objednávka projektantovi i udělení plné moci je našich webových stránkách www.tepvos.cz/kanalizace-cernovir/.
 • Projektanta si může každý zajistit podle svého výběru a na vyžádání mu poskytneme podklady. Je však nutné splnit níže uvedené včasné vypracování PD a předání zhotoviteli, resp. objednateli.
 • Termín včasného vypracování PD na kanalizační přípojku a vydání územního souhlasu je nutné koordinovat podle harmonogramu zhotovitele s předstihem, aby než zahájí vlastní realizaci měl PD k dispozici a provedl umístění odbočení v souladu s PD kanalizační přípojky.
 • V případě, že nebude mít zhotovitel k dispozici umístění kanalizační přípojky před realizací odbočení, tak odbočení provede podle dokumentace a po zaasfaltování již nebude možné provést změnu.
 • Pokud se nepodaří zajistit dohodu s vlastníkem, bude provedeno odbočení a zůstane zaslepeno.
 • Je připraven harmonogram a situaci akce, která je uveřejněna www.tepvos.cz/kanalizace-cernovir/. Tam najdete svoji nemovitost a v harmonogramu předpokládaný termín výkopu. Osadní výbor obdržel tištěnou podobu harmonogramu a situace. Po domluvě s OV je možné nahlédnout do dokumentů. Zhotovitel bude informovat dotčené nemovitosti týden před plánovaným výkopem.
 • Hloubka výkopů je závislá na umístění nemovitostí a projektové přípravě. Výkopy mohou být hluboké od 1,5 m do 4 m.
 • Pokud to bude možné bude připravená objížďka. Zhotovitel má připravené přejezdové plechy, které budou umístěny na výkopech. V případě dostatečné šířky bude rozkopaná polovina vozovky, aby bylo možné druhou stranou projet. Připravuje se místo pro centrální svoz odpadu.
 • Výkopy budou prováděny v délce 10 – 12 m, které se zasypou pro přejezd. Na přechodnou dobu bude připraveno parkování v obci Černovír.
 • Rozhodovat bude současný stav, zda bude potřeba frézovat.
 • Povrchy se budou uvádět do původního stavu. Na konci projektu budou všude plochy uvedeny do původního stavu a položeny nové povrchy.
 • Změny projektu jsou již zapracované v projektové přípravě a harmonogramu. Informace najdete na tepvos.cz/kanalizace-cernovir/.
 • Povolená je změna č. 1.
 • Změna č. 2 je projekčně připravená a zajišťuje se společné povolení.
 • Případné změny v umístění odbočení bude vycházet z předložených dokumentací kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.
 • Odbočka pro přípojku je z potrubí PVC SN8, DN 150 mm, napojena je na stoku pomocí vsazené odbočky a kolena do horní poloviny potrubí při montáži stoky. Směrové vedení bude upraveno vsazením potřebných kolen (15°, 30°, 45°). Potrubí bude osazeno do pískového lože a obsypáno rovněž pískem dle příčného řezu v jednotném spádu. Napojení přípojky odborně provede správce kanalizace nebo organizace jim pověřená, a to dle platných předpisů a norem. Dodavatel přípojky provede před jejím záhozem kontrolu provozuschopnosti a vodonepropustnosti přípojky. Revizní protokol bude doložen při kolaudačním řízení.
 • Na trase každé nové kanalizační přípojky vedené po pozemku připojovatele bude zřízena minimálně jedna kontrolní šachta umožňující kontrolu odváděných vod, směrový a výškový lom trasy přípojky a případné pročištění. Dle požadavku provozovatele je vnitřní světlost kontrolní šachty min 400 mm. Šachta musí být provedena jako vodotěsná. Zhlaví šachty bude opatřeno poklopem dle typu zatížení. V případě situování šachty v pojížděném terénu bude osazen poklop vyhovující danému dopravnímu zatížení (kat. D).
 • Šachta může být: plastová DN400, klasická zděná 400×400, betonová skružová DN1000.
 • Při provádění plastové šachty bude šachtové dno vtlačeno do pískového lože tl. 150 mm, aby dno i připojovací hrdla byla zeminou podepřena. Šachtové dno se obsype zásypovým materiálem (písek, štěrkopísek) o zrnitosti 20 mm a obsyp bude hutněn po vrstvách max. 20 cm. Po uložení potrubí se provede zkouška vodotěsnosti (v souladu s ČSN 75 61 01) před prováděním zásypu potrubí.
 • Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír
 • Byla povolena společným povolením k umístění a provedení stavby vodoprávním úřadem MěÚ v Ústí nad Orlicí dne 18.1.2022 pod č.j. MUUO/2847/2021/ŽP/Ku/11 s nabytím právní moci dne 19.2.2022.
 • Změna č.1 byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu MěÚ v Ústí nad Orlicí vydaného dne 6.1.2023 pod č.j. MUUO/1715/2023/ŽP/Ku/7, jako společné povolení k umístění a provedení souboru staveb s nabytím právní moci dne 7.2.2023.Termín dokončení včetně zkušebního provozu do 31.10.2025.
 • Projednávána je změna pod oz. č. 2, která se týká gravitační stoka AT1 přes pozemek p.č. 108 v k.ú. Černovír za domem čp. 3 jako náhrada za T1, a dále prodloužení stoky A111.
  • Objednatel a provozovatel: TEPVOS, spol. s r.o.

                                                                                 Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

  • Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha

                                                                                 Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

                                                                                 TDS: Ing. Petr Zajíc

  • Koordinátor BOZP: KOO BOZP: Jan Stojaspal, DiS.
  • Zhotovitel: MOBIKO plus a.s.

                                                                                 Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

                                                                                 Ing. Petr Zima, předseda představenstva

  • Projektant a AD: AQUA PROCON s.r.o.

                                                                                 Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7

                                                                                 Ing. Radovan Haloun CSc,

  • Projektant přípojek: František Pravec, asi pro 100 nemovitostí, u kterých byl zájem     
 • Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
 • Kritéria pro napojení nemovitosti:
  • je nutné napojit veškeré splaškové vody, tj. odpad z WC, koupelen, prádelen a kuchyní
  • pro napojení nemovitosti na kanalizační sytém je nutné jímky a septiky vyřadit z provozu (vyčerpat, vyvézt, povápnit, zasypat)
  • do přípojky NESMÍ být zaústěny vody z chlévů a hnojišť
  • před zásypem obnaženou přípojku přebírá investor za účasti provozovatele kanalizace
  • vlastní napojení na veřejnou část provede odborná firma
  • do splaškové kanalizační přípojky nesmí být zaústěny dešťové odpadní vody z nemovitosti
  • dešťové odpadní vody ze střešních svodů budou zaústěny mimo splaškovou kanalizaci a budou likvidovány individuálně na pozemku.
  • kvalita vypouštěných odpadních vod musí vyhovovat kritériím schváleného kanalizačního řádu
  • Trasa gravitační kanalizační přípojky je vedena od stoky směrem k nemovitosti. Kanalizační přípojka začíná v místě napojení na stoku veřejné kanalizace a končí v místě napojení vnitřní kanalizace. Potrubí je uloženo v proměnné hloubce a stoupá směrem k nemovitosti. Hloubka a sklon kanalizační přípojky jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.