Kontakt

465 519 844

Splašková kanalizace bude i v Černovíru

 

 

 

 

V březnu 2022 byla zahájena příprava investiční akce „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“, která vyústila v podání žádosti o podporu na realizaci z Operačního programu životní prostředí. V březnu 2023 byl tento projekt SFŽP schválen k poskytnutí dotace a realizace tak mohla být zahájena. To se následně uskutečnilo předáním staveniště s vybraným zhotovitelem. Objednatelem stavby je městská společnost TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí. Zhotovitelem je společnost MOBIKO Plus a.s., Valašské Meziříčí a technickým dozorem při provádění stavby společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s, Praha. Předpokládané ukončení stavebních prací je na konci října 2024.

„Náš projekt byl doporučen a následně schválen k financování výběrovou komisí řídícího orgánu OPŽP 2021-2027. V současné době již čekáme pouze na vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Schválení podpory je nezbytnou součástí pro realizaci projektu“ uvedl Václav Knejp, jednatel společnosti TEPVOS.

Předmětem realizace akce je vybudování splaškové kanalizace v místní části Černovír a lokalitě Oldřichovice – Na Tiché Orlici tak, aby likvidace splaškových vod probíhala v souladu s příslušnou legislativou. Realizací projektu bude nově napojeno 157 nemovitostí s 543 obyvateli.

Na společné schůzce se zhotovitelem jsme se domluvili na dalším postupu. Kromě předání staveniště byl aktualizovaný časový i finanční harmonogram a odsouhlasení výběru materiálů a technologie. Došlo také k předání podkladů, dokumentace a dalších potřebných informací. Věřím, že celá akce bude velkým přínosem jak pro obyvatele Černovíru, tak i pro obyvatele dalších lokalit, kde dojde ke zlepšení kvality vod v dotčených vodních tocích“ dokončil Václav Knejp.

Průběžné informace o projektu budou zájemci nacházet na webu městské společnosti TEPVOS a zprávy budeme zveřejňovat v dalších médiích.

Markéta Vojvodíková – marketing a obchod

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.