Kontakt

465 519 844

Cena vodného a stočného pro rok 2023

Vážení zákazníci,

tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2023. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2023 byla stanovena takto:

Cena platná od 1. 1. 2023:

Voda pitná (vodné) 35, 86 Kč/m3 cena bez DPH, 39,45 Kč/m3 cena s DPH 10%

Voda odpadní (stočné) 56,06 Kč/m3 cena bez DPH, 61,67 Kč/m3 cena s DPH 10%

Celkem 91,92 Kč/m3 cena bez DPH, 101,12 Kč/m3 cena s DPH 10%

Výsledná cena musí podle platné legislativy generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz vodohospodářské infrastruktury, a dále pak na pravidelnou povinnou obnovu kanalizační a vodovodní sítě vč. splácení úvěrů a úroků z nich. Z těchto zdrojů jsou je také financován další nutný rozvoj celé sítě.

Celkové navýšení vodného a stočného vč. DPH kopíruje v únosné míře nárůst inflace a provozních nákladů. Podstatnou část pak tvoří výše zmíněné generování dostatečných zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace na akci KaČOV.

Stejně jako v minulosti, budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (obnova vodovodu v ul. J. a J. Kovářů, obnova kanalizace v ul. Pod lesem, vybudování infrastruktrury v lokalitě Nová Dukla, výstavba splaškové kanalizace v místní části Černovír atd.)

Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje i nadále ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

Ing. Václav Knejp – jednatel společnosti TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.