Kontakt

465 519 844

Cena vodného a stočného pro rok 2021

Vážení zákazníci,

tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2021. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2021 byla stanovena takto:

Cena platná od 1. 1. 2021:

                                                                                              Cena bez DPH                          Cena s DPH 10 %

Voda pitná (vodné)                                                          28,90 Kč/m3                               31,79 Kč/m3      

Voda odpadní (stočné)                                                   45,40 Kč/m3                               49,94 Kč/m3      

Celkem                                                                                  74,30 Kč/m3                               81,73 Kč/m3      

Výsledná cena musí podle platné legislativy generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz vodohospodářské infrastruktury, a dále pak na pravidelnou povinnou obnovu kanalizační a vodovodní sítě včetně splácení úvěrů a úroků z nich. Z těchto zdrojů jsou je také financován další nutný rozvoj celé sítě – v roce 2020 např. rozsáhlé budování nových sítí v lokalitě Perla 01.

Celkové navýšení vodného a stočného vč. DPH 10% činí 2,37 Kč za 1 m3,  tj. 2,98 %. Důvodem je v menší míře nárůst provozních nákladů (zejména v souvislosti s nákazou COVID-19), větší část pak tvoří výše zmíněné generování dostatečných zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace na akci KaČOV.

Připomínám, že stejně jako v minulosti, budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (dořešení zásobování místní části Knapovec pitnou vodou, dokončení výtlaku z vrtu UO4 vč. vybudování záložní akumulační komory, kanalizace v ul. Družstevní, obnova vodovodu a kanalizace v ul. Vrbenského atd.)

Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje i nadále ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

Ing. Václav Knejp – jednatel společnosti TEPVOS, spol. s r. o.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.