Správa bytů

Správa bytových jednotek pro společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) a pro Město Ústí nad Orlicí

Městská společnost TEPVOS je plně ve vlastnictví města, nabízí tedy vysokou stabilitu a spolehlivost poskytovaných služeb.

Oborem činnosti jsou komunální, rekreační, vodohospodářské a energetické služby, správa bytových jednotek, nakládání s odpady, autodoprava, provozování kotelen, vodovodů, kanalizací a ČOV. Pro všechny činnosti disponujeme vlastními kvalifikovanými týmy zaměstnanců, které v případě potřeby doplňujeme externími odbornými a právními konzultanty. Společnost TEPVOS je nadstandardně technicky vybavena a své technologie neustále modernizuje.

V oblasti dodávky tepla, pitné vody a odvodu odpadních vod provádíme jako jediný subjekt ve městě skutečně komplexní služby, protože vodu a teplo pro město Ústí nad Orlicí dodáváme. Městská společnost TEPVOS je zárukou poskytování kvalifikovaných služeb s dlouholetou tradicí.

Věříme, že naše služby povedou ke spokojené a dlouhodobé spolupráci. Jsme připraveni šetřit váš čas i prostředky, poskytovat vám plnou a bezproblémovou podporu a využít ve vzájemné spolupráci všechny znalosti, zkušenosti a technické prostředky, kterými disponujeme.

+Administrativní a ekonomické procesy
• Vyhotovení a vystavení evidenčních listů nájemného pro jednotlivé byty. Průběžná aktualizace při změnách údajů, které mají vliv na výši nájemného či záloh na služby, včetně ročního vyúčtování.

• Podání návrhu na výši záloh na služby nájemcům bytů a nebytových prostor ve spravovaném bytovém domě. Kontrola zaplacení měsíčních úhrad za užívání bytové jednotky.

• Jednou ročně vypracování a vyúčtování záloh na služby nájemcům bytů a nebytových prostor ve spravovaném bytovém domě. Předání vyúčtování se uskuteční k termínu danému zákonnými předpisy a směrnicemi.

• Vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu, jednotlivě pro úsek oprav a udržování a úsek služeb poskytovaných s užíváním bytových jednotek.

• Zajištění komunikace s Českou poštou, s. p. ve věci soustředěného inkasa plateb nájemců bytů a nebytových prostor. Vedení bankovního účtu určeného pro hospodaření s peněžními prostředky spojených se správou a provozem společných částí domů.

• Sestavení zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok a její projednání s SVJ.

• Vyhotovení a aktualizace přiznání daně z nemovitosti.

• Poradenství v oblasti pojištění společných částí objektu.

• Vedení příslušné technické a provozní dokumentace objektu.

• Archivace účetních, ekonomických a technických dokumentů

+Technická údržba

• Posouzení technického stavu objektu a vypracování plánu záchovné péče o objekt.

• Doporučení prací záchovné péče o objekt na daný rok.

• Zajištění údržby, oprav, investic na společných částech a zařízení objektu.

• Zajištění provozuschopnosti společných částí objektu včetně technických zařízení, technických sítí a kotelen.

• Zajištění předepsaných revizí elektrických zařízení, hromosvodů, protipožárních a hasicích přístrojů, kotelen a plynových zařízení, umístěných ve společných prostorách objektu.

• Zabezpečení pravidelné kontroly a čištění komínů.

• Zajištění dodávky pitné vody do objektu.

• Zajištění odvodu odpadních vod od domu.

• Zajištění dodávky elektrické energie do společných prostor objektu.

• Zajištění dodávky plynu do společných částí objektu.

• Zajištění úklidu společných prostor objektu.

• Zajištění deratizace a dezinsekce objektu.

• Zajištění pravidelných kontrol a servisních oprav výtahu.

Rozsah služeb je možné upravit podle specifických požadavků zákazníka.

+Základní legislativní právní pomoc

V rámci standardně poskytovaných služeb vedeme agendu o neplatičích,  informování zástupců společenství vlastníků bytových jednotek a přípravy pro právní vymáhání.

• Pravidelná podrobná měsíční kontrola nedoplatků úhrad za užívání bytových i nebytových jednotek pro potřeby soudní agendy.

• Neprodlené informování o zjištěných nesrovnalostech v úhradách za užívání bytových i nebytových jednotek.

• Podání návrhu na vydání platebního rozkazu a návrh na žalobu k soudu na uživatele bytu, který dluží minimálně tři měsíční úhrady za užívání bytové i nebytové jednotky.

• Podání návrhu na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jiných příjmů uživatele bytové i nebytové jednotky k soudu.

• Archivace soudních spisů a souvisejících dokumentů

+Výběrová řízení

Zajišťujeme přípravu na výběrová řízení pro akce většího rozsahu podle požadavků SVJ. Připravujeme vše v úzké součinnosti s pověřenými zástupci a respektujeme jejich požadavky. Doporučujeme společnosti, se kterými máme dobré zkušenosti a současně oslovujeme subjekty navržené SVJ. Naše stanovisko je pouze doporučující, konečné rozhodnutí je na SVJ. Hlavním cílem je zajistit kvalitní nabídku za příznivou cenu a dosáhnout výrazných úspor.

Kontakty

Pro dotazy a doplňující informace využijte prosím uvedené kontakty nebo navštivte Zákaznické centrum TEPVOS.

František Steklík – technický pracovník správy bytů – 465 519 853, 731 689 062, svj@tepvos.cz

Zdenka Mlatecová – účetní správy bytů – 465 519 853, svj@tepvos.cz

Zdenka Holičová – administrativní pracovnice správy bytů – 465 519 849, svj@tepvos.cz

Logo-01TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566
562 01, Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 519 853


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×