Kontakt

465 519 844

Cena vodného a stočného pro rok 2024

Vážení zákazníci,

tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2024. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2024 byla stanovena takto:

Cena platná od 1. 1. 2024:

                                                                                        Cena bez DPH                          Cena s DPH 12 %

Voda pitná (vodné)                                                          38,73 Kč/m3                               43,38 Kč/m3      

Voda odpadní (stočné)                                                    60,54 Kč/m3                               67,80 Kč/m3      

Celkem                                                                            99,27 Kč/m3                               111,18 Kč/m3    

Výsledná cena musí podle platné legislativy generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz vodohospodářské infrastruktury, a dále pak na pravidelnou povinnou obnovu kanalizační a vodovodní sítě vč. splácení úvěrů a úroků z nich. Z těchto zdrojů jsou je také financován další nutný rozvoj celé sítě. Podstatnou část pak tvoří výše zmíněné generování dostatečných zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace na akci KaČOV.

Celkové navýšení vodného a stočného vč. DPH činí 10% z čehož 8 % je nárůst cen bez DPH, který kopíruje inflační růst provozních nákladů. Současně dochází k legislativnímu zvýšení  DPH  u vodného a stočného z 10% na 12%. Navýšení celkové ceny o 2%  jde tedy na vrub této skutečnosti.

Stejně jako v minulosti, budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (obnova vodovodu v ul. Sokolská, vybudování infrastruktury v lokalitě Nová Dukla, výstavba splaškové kanalizace v místní části Černovír atd.)

Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje i nadále ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

Ing. Václav Knejp – jednatel městské společnosti TEPVOS

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.