Cena vodného a stočného pro rok 2019

Vážení zákazníci,

tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2019. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované kalkulace, v souladu s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2019 byla stanovena takto:

 

 
Cena bez DPH

Cena s DPH 15 %
Voda pitná (vodné)  27,50 Kč/m3   31,63 Kč/m3   
Voda odpadní (stočné) 41,55 Kč/m3 47,78 Kč/m3 
Celkem 69,05 Kč/m3 79,41 Kč/m3

Výsledná cena musí generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz a dále na další obnovu kanalizační a vodovodní sítě vyplývající z platné legislativy vč.  splácení úvěrů vč. úroků

Oproti minulým rokům, kdy cena stagnovala dochází nyní k mírnému navýšení cen jak vodného tak i stočného. Celkové navýšení vč. DPH činí 2,30 Kč za 1 m3, tj. 2,98 %. Důvodem tohoto navýšení je v menší míře nárůst provozních nákladů, větší část pak tvoří generování dostatečných zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace na akci KaČOV.

Připomínám,že stejně jako v minulosti, budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (vodovod v ul. Tvardkova, Dělnická a Družstevní, výtlak z vrtu UO4, vložkování kanalizací v ul Polská, Královéhradecká, Příkopy, zajištění dostatku vody v Knapovci, budování nových sítí v území PERLA atd.)

Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti TEPVOS


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×