Kontakt

465 519 844

O společnosti

TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566, IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793

Zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp, Ing. Martin Pirkl

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762.

DATOVÁ SCHRÁNKA –  ID:  5guvxxa

Poslání – Zlepšení života v Ústí nad Orlicí. Kvalitní a spolehlivé služby pro obyvatele a návštěvníky města.

Cíle

 • Naším cílem je preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
 • Cílem je také kvalita, která spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace. K zvyšování kvality budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení.
 • Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených oprávněných požadavků zákazníka na naši poskytovanou službu. Naše heslo je – Služby pro naše město.

VLASTNÍK
Město Ústí nad Orlicí,
Sychrova ulice 16,
562 24 Ústí nad Orlicí

Ing. Václav Knejp

jednatel

Ing. Martin Pirkl

jednatel

 • Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených oprávněných požadavků zákazníka na naši poskytovanou službu. Neustále zlepšujeme efektivnost systému managementu jakosti. Naše heslo je – Služby pro naše město.
 • Jakost spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace. K jejímu zvyšování budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení.
 • Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce a aktivní přístup.
 • Kvalitní práce na všech úrovních firmy je zárukou, že poskytujeme kvalitní služby.
 • Všichni zaměstnanci jsou vedeni a motivováni soustavným výcvikem. Zlepšování znalostí a dovedností je prostředek pro zkvalitnění jakosti a přístupu k životnímu prostředí.
 • Zavazujeme se zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a pracovníky pracující pro firmu či v její prospěch.
 • Zavazujeme se být v souladu s platnými právními přepisy vztahujícími se na naši činnost v obecné rovině i v oblasti životního prostředí a také s jinými požadavky, ke kterým se naše firma zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům se kterými chce být v souladu.
 • Usilujeme o – minimalizaci dopadů vlastní činností na životní prostředí – preventivní předcházení znečišťování životního prostředí – snižování spotřeby zdrojů a tím o neustálé zlepšování svého environmentálního profilu.
 • Naším cílem je preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
 • Vedení firmy se zavazuje podporovat tuto integrovanou politiku jakosti a životního prostředí včetně vytvoření a přidělení potřebných zdrojů na její plnění a přijímá závazek k účinnému uplatňování této politiky v celé firmě TEPVOS, spol. s r.o.

24. 10. 2000 – založení společnosti Městem Ústí nad Orlicí
1. 4. 2001 – převzetí činnosti Technických služeb města Ústí nad Orlicí
1. 7. 2001 – převzetí provozu vodovodů, kanalizace a ČOV od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s. pro území města Ústí nad Orlicí
2002 – 2004 – stabilizace společnosti, certifikace ISO 9001 a 14001
2005 – zahájení prací na skupinovém projektu Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky (který nyní pokračuje projektem Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV)
2006 – úspěšná rekonstrukce plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, nominované do celostátní veřejné soutěže Bazén roku 2006
2007 – úprava organizační struktury společnosti
2008 – rozdělení skupinového projektu Zlepšení kvality vod v povodí Třebovky na samostatné projekty Ústí nad Orlicí –kanalizace a ČOV a Česká Třebová – kanalizace a ČOV; cílem projektů je zlepšení kvality vody v Třebovce a Tiché Orlici,uvedení jakosti a množství odpadních vod do souladu s legislativou ČR a EU, podpora ekonomického rozvoje oblasti
2009 – zahájení investiční akce související s nově zpracovaným generelem areálu společnosti a plánovanou rekonstrukcí jejího sídla
2010 – rozšíření portfolia společnosti o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,8 MWp a připojení elektrárny do distribučnísítě; zahájení aktivit v oblasti správy bytů a nebytových prostor
2011 – organizační a personální změny ve struktuře a vedení společnosti za účelem dosažení synergických efektů. 

2012 – podpis smlouvy se zhotovitelem a zahájení realizace projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

2013 – stabilizace úseku centrálního zásobování teplem a zahájení investic do soustavy zásobování teplem za účelem zachování ceny tepla a komplexní kvality služeb

2014 – ukončení realizace projektu “Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV”

2015 – otevření nového Sběrného dvora, otevření Zákaznického centra spolu s přemístěním správy společnosti do nově zrekonstruovaných prostor Královéhradecká 1566

2016 – projekční příprava rekonstrukce objektů úseku Rekreační služby – Aquapark, Sauna, Zimní stadion, vyhodnocení priorit a stanovení cílů; stabilizace dodávek pitné vody v Knapovci a zahájení rekonstrukce vodojemu za účelem zajištění dostatečné kapacity pro potřeby místních obyvatel

2017 – dokončení rekonstrukce vodojemu v městské části Knapovec, zahájení rekonstrukce letního Aquaparku

2018 – dokončení rekonstrukce letního Aquaparku a otevření pro veřejnost v červnu 2018

2019 – založení samostatné divize Správa bytů a úsek Komunální služby převzal dopravní značení od společnosti KALGUS.

Přihlaste se!

Jednou týdně Vám pak dorazí do e-mailové schránky souhrn posledních aktualit. Nic už Vám tak neuteče.